VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526)

Tebliğ’de değinilen konuları kısaca özetlemek gerekirse:

● E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğuna 1.7.21’den itibaren SGK ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden mükellefler de eklenmiştir (madde 1-2).

● E-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayanlar için 30bin TL, vergi mükellefleri için 5bin TL’yi aşması durumunda faturayı e-Arşiv Fatura e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da entegratör firma üzerinden düzenlemek zorunda olduğu, aksi halde VUK 353’e göre öngörülen cezai hükmün uygulanacağı (madde 3) belirtilmiştir.

● Faaliyetleri nedeniyle EPDK’den lisans alanlar, ÖTV Kanunu’na ekli (I) ve (III) sayılı listelerdeki malların imal, ithal, inşa veya ithal edenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki tüccar ve komisyoncular için söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından, ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunlu olduğu belirtilmiştir (madde 4).

● E-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması (madde 5). v. e-Adisyon uygulaması genel olarak ifade edildikten sonra, e-Adisyon uygulamasına dâhil olacak mükelleflerin aylık ya da yıllık satış hasılatı üzerinden değerlendirilecekleri, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi öngörüldüğü, e-Adisyon uygulamasına geçiş yapması zorunlu olduğu halde uygulamaya geçmeyen mükelleflere Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen cezai hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir (madde 6).